Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Linex sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Kasprzyckiego. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Linex sp. z o.o. ul. Rejtana 15, 42-202 Częstochowa, e-mail: daneosobowe@linex.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

7. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wyróżnienia

W 2006 roku LINEX otrzymało
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji 2005 w Kategorii
Polskie Przedsiębiorstwo


Copyright LINEX © 2014 All rights reserved Strony internetowe TRUSTNET